Aktualności arrow Aktualności arrow 23-10-2003 :: Szkolenie SOLID WASTE MANAGEMENT IN EASTERN EUROPE
Menu serwisu
Aktualności
Prace legislacyjne
Informacje o OIGR
Misja
Baza aktów prawnych
Napisz do nas

   

   

   

   

   23-10-2003 :: Szkolenie SOLID WASTE MANAGEMENT IN EASTERN EUROPE Drukuj E-mail

 Image

 

W dniach od 7 do 26 września 2003 roku w Szwecji, w Sztokholmie i Falun odbyło się szkolenie „Solid Waste Management” zorganizowane przez SWECO, a finansowane przez SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), agencję rządową odpowiedzialną za koordynację programów rozwojowych między Szwecja, a państwami Centralnej i Wschodniej Europy.

Przez trzy tygodnie wytypowani przez Sweco uczestnicy z czterech krajów (Litwy, Łotwy, Estonii i Polski) brali udział w szkoleniu dotyczącym gospodarki odpadami. Pierwszy tydzień szkolenia poświęcony był problemom implementacji prawa UE do wewnętrznego prawa państw członkowskich i kandydujących.

Uczestnicy odwiedzili składowisko odpadów komunalnych w pełni spełniające normy unijne, posiadające stanowiska do segregacji odpadów wielkogabarytowych dla indywidualnych konsumentów. System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła oparty jest na systemie plastikowych worków w kilku kolorach.
Każdy rodzaj odpadów: odpady organiczne, odpady opakowaniowe, szklane, papierowe, plastikowe gromadzone są oddzielnie.
Odpady komunalne gromadzone są oddzielnie w plastikowych workach – dla przykładu w trzech kolorach w zależności od systemu obowiązującego na danym terenie (np. w czarnych workach gromadzi się odpady nadające się do kompostowania, w czerwonych do spalenia, a w różnokolorowych do składowania).
Mobilne pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów usytuowane są na prywatnych posesjach bądź umieszczone są w specjalnych altankach przy zabudowie wielorodzinnej. Odpady opakowaniowe rozdzielane na odpady z papieru, plastiku, aluminium i szkła gromadzone są w kontenerach w odpowiednio wyznaczonych miejscach ( np. stacje benzynowe lub przy składowiskach odpadów – w „recycling centre” ).
Odpady z selektywnej zbiórki trafiają do zakładu komunalnego. Odpady plastikowe, papierowe zostają wstępnie posegregowane na poszczególne frakcje, po czym zostają zbelowane, dzięki czemu są gotowe do odbioru przez wyspecjalizowane zakłady.
W obrębie zakładu komunalnego znajdują się stanowiska z kontenerami przeznaczonymi do zbiórki odpadów wielkogabarytowych tj. lodówek, pralek, mebli, gromadzonych przez indywidualnych konsumentów. Każdy obywatel płaci stałą opłatę za wywóz odpadów, a za dodatkowe usługi transportowe płaci ekstra.

Drugim ciekawym obiektem była stacja demontażu wyeksploatowanych pojazdów. Wymontowane z samochodu elementy nadające się do dalszego użytku otrzymują swój kod i trafiają do ogólnodostępnej ewidencji.
Nieużyteczny złom trafia do firmy Stena Metall i tam zostaje rozdzielony na trzy frakcje, które z kolei trafiają do poszczególnych odbiorców zainteresowanych przerobem powstałego surowca. W Szwecji za odzysk i recykling zużytych samochodów i opon odpowiedzialni są producenci.

Drugi tydzień szkolenia odbył się w Falun, gdzie uczestnicy zapoznali się z systemem gospodarki odpadami, charakterystycznym dla regionu o małym zaludnieniu . Odwiedziliśmy optyczną sortownię odpadów, spalarnię, jak również nowoczesną kompostownię odpadów komunalnych.
Nawet w rejonie o niskim zaludnieniu funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy zbierają odpady do worków plastikowych w trzech różnych kolorach. Tak odbierane odpady trafiają do optycznej sortowni, gdzie zostają rozdzielone na części do spalenia, kompostowania i składowania.
Największą grupę stanowią odpady nadające się do odzysku energii, , najmniejsza część odpadów trafia na składowiska, W odróżnieniu do systemu opłat za zagospodarowanie odpadów w Polsce, opłata za składowanie odpadów jest dwukrotnie większa niż za spalanie.
Odpady kompostowane są w sposób tradycyjny bądź w systemie zamknięto-otwartym.

Ostatni tydzień szkolenia odbył się w Sztokholmie. Oprócz wykładów teoretycznych odbyliśmy wizyty na składowisku odpadów komunalnych, jak również w szpitalu, gdzie przedstawiono nam system zagospodarowania odpadów medycznych.
Składowisko odpadów oddalone od Sztokholmu o około 40 km razem z terenami przyległymi obejmuje powierzchnię około 80 ha. Na terenie zakładu znajdują się specjalnie wyznaczone miejsca do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytych opon, jak również materiału przeznaczonego na paliwo alternatywne.

Podsumowując, system gospodarki odpadami komunalnymi w Szwecji opiera się przede wszystkim na wysokiej świadomości społeczeństwa o zagospodarowaniu odpadów i potrzebie selektywnej zbiórki u źródła.

Dodatkowym atutem jest odpowiedzialność producentów za uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu takich wyrobów jak: opakowania, gazet, urządzeń elektrycznych, samochodów, opon.
Sami Szwedzi mówią o sobie, że troska o naturalne środowisko płynie w ich krwi od pokoleń.

Druga część szkolenia planowana jest na początku marca 2003 w Polsce w okolicach trójmiasta.

W przypadku potrzeby uzyskania szerszych informacji, prosimy o kontakt.

< Poprzedni   Następny >

Obsługa strony: www.m40.pl